ترجمه مقاله

سرافکنده شدن

شرمسار گشتن، شرمنده شدن، خجل گشتن

ترجمه مقاله