ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرافکنده

sar[']afkande

۱. خجل؛ شرمسار.
۲. خوار.

۱. خجل، خجلتزده، خوار، سربهزیر، شرمسار، شرمنده، مخذول ≠ سربلند، مفتخر
۲. شرمسارانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ