ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سراج

sarrāj

زین‌ساز؛ زین‌فروش؛ زین‌گر.

چراغ، مصباح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ