ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سخی

saxi[y]

کریم؛ بخشنده؛ جوانمرد؛ رادمرد.

بخشنده، بلندهمت، جواد، جوانمرد، راد، سخاوتمند، کریم، گشادهدست، لوطی، مکرم، نبیل، واهب، وهاب ≠ خسیس

راد، دست و دل باز، فراخ دست

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما