ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخن چین

soxančin

کسی‌که سخن یا سرّ کسی را به دیگری بگوید و دوبه‌هم‌زنی کند؛ خبرکش؛ نمّام: ◻︎ میان دو تن جنگ چون آتش است / سخن‌چین بدبخت هیزم‌کش است (سعدی۱: ۱۶۲).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ