ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخن پرداز

soxanpardāz

سخن‌دان؛ بلیغ و فصیح؛ سخن‌آرا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ