ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سخت گیر

saxtgir

۱. مقرّراتی؛ منضبط.
۲. آن‌که بر دیگری سخت بگیرد؛ کسی که دیگران را در فشار و زحمت قرار بدهد؛ سخت‌گیرنده.
۳. [قدیمی] آزمند؛ حریص.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما