ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخت رو

saxtru

۱. پررو؛ گستاخ؛ بی‌شرم.
۲. ترش‌رو؛ بداخم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ