ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخاوتمند

باهمت، بخشنده، جواد، جوانمرد، سخی، کریم، گشادهدست، مکرم، واهب ≠ خسیس

رادمند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ