ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخاوت

se(a)xāvat

سخی بودن؛ جود ‌و کرم داشتن؛ بخشش؛ کرم؛ جوانمردی.

بخشش، بخشندگی، جوانمردی، جود، سخا، کرم، ناندهی ≠ امساک، تنگچشمی، گرسنهچشمی، زفتی، گرسنهچشمی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ