ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سخا

saxā

سخی بودن؛ جود و کرم داشتن؛ بخشش؛ کرم؛ جوانمردی.

بخشش، بخشندگی، جوانمردی، جود، سخاوت، کرم ≠ خست، گرسنهچشمی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ