ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سجل

sejel[l]

۱. [منسوخ] دفترچه‌ای که در آن نام، نشان، تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، و فوت ثبت می‌شود؛ سجل احوال؛ شناسنامه.
۲. حکم محکم.
۳. [قدیمی] عهدنامه.
۴. [قدیمی] حکم و فتوای قاضی.
۵. [قدیمی] دفتری که قاضی صورت دعاوی و اسناد و احکام را در آن بنویسد.
۶. [قدیمی] کتاب عهود و احکام.

۱. شناسنامه، کارتشناسایی
۲. پیماننامه، عهدنامه
۳. حکمنامه، فتوای قاضی، حکم محکم
۴. قباله مهردار
۵. برات مهردار
۶. چک دادوستد
۷. کتاب عهود واحکام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ