ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستیهش

setiheš

۱. لجبازی.
۲. گردنکشی؛ نافرمانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ