ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستمگر

setamgar

ستمکار؛ ستم‌کننده؛ ظالم.

۱. بیدادگر، جابر، جبار، جفاکار، ستمکیش، جورپیشه، زورگو، ستمکار، سرپنجه، سفاک، طاغوت، ظالم، عادیه، غاصب، متعدی، مردمآزار ≠ دادگر
۲. ستمستیز
۳. ستمپذیر، ستمکش، ستمکشیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ