ترجمه مقاله

ستل

satal

کتک؛ آزار؛ اذیت.

ترجمه مقاله