ترجمه مقاله

ستاینده

setāyande

ستایش‌کننده؛ مدح‌کننده.

ترجمه مقاله