ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبیلو

sebilu

مردی که سبیل کلفت دارد؛ سبیل‌دار؛ دارای سبیل.

سبیلدار ≠ ریشو، ریشدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ