ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبک مغز

sabokmaqz

سبک‌سر؛ سفیه؛ ابله؛ سبک‌عقل؛ کم‌خرد: ◻︎ سبک‌مغزان به شور آیند از هر حرف بی‌مغزی / به فریاد آورد اندک‌نسیمی نیستانی را (صائب: لغت‌نامه: سبک‌مغز).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ