ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبک شدن

۱. کاهشیافتن، کم شدن
۲. سبکبار شدن، راحت شدن، آرامش یافتن، آرام شدن
۳. خوار شدن، بیمقدارشدن
۴. خفیف شدن، بیوقار شدن، کسرشانیافتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ