ترجمه مقاله

سبک رو

sabokro[w]

تندرو؛ چابک؛ سبک‌رفتار؛ سبک‌پا.

ترجمه مقاله