ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبوچه

sabuče

سبوی کوچک؛ کوزۀ کوچک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ