ترجمه مقاله

سبقت

sebqat

۱. پیشی؛ تقدم.
۲. پیش‌دستی.
۳.پیش‌روی.
⟨ سبقت جستن: (مصدر لازم) پیشی جستن.
⟨ سبقت گرفتن: (مصدر لازم) پیشی گرفتن؛ پیش افتادن.

۱. پیشدستی، پیشی، تقدم، مسابقه
۲. پیشی گرفتن

پیشیگرفتن، پیش

ترجمه مقاله