ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبع

sob'

هفت‌یک؛ یک‌هفتم از چیزی.

جانور، دد، درنده، درندهخو، وحشی ≠ اهلی

دد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ