ترجمه مقاله

سبزی کار

sabzikār

کسی که پیشه‌اش کاشتن انواع سبزی‌های خوردنی است.

ترجمه مقاله