ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبزینه

sabzine

۱. (زیست‌شناسی) مادۀ تولیدکنندۀ رنگ سبز برگ‌های درختان و گیاهان که بر اثر نور آفتاب پدید می‌آید؛ کلروفیل.
۲. (صفت نسبی، منسوب به سبز) [قدیمی، مجاز] گندم‌گون.

۱. سبزرنگ، سبزگون
۲. گندمگون
۳. کلروفیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ