ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبد

sabad

ظرفی که از شاخه‌های نازک درخت می‌بافند برای حمل میوه یا چیز دیگر؛ زنبیل.

۱. تبنگو، زنبیل، سله
۲. حلقه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ