ترجمه مقاله

سبت

sabt

شنبه؛ روز شنبه.
⟨ اصحاب السبت: [قدیمی] اصحاب سبت؛ یهود.

شنبه، آخرین روز هفته (قومیهود)

ترجمه مقاله