ترجمه مقاله

ساییدن

sāy(')idan

۱. کوبیدن و نرم کردن؛ سودن: ◻︎ فضل و هنر ضایع است تا ننمایند / عود بر آتش نهند و مشک بسایند (سعدی: ۱۲۰).
۲. به هم مالیدن دو چیز.
۳. چیزی را ساو دادن و چرک یا زنگ آن را زدودن؛ سوهان زدن.

۱. سابیدن، سودن
۲. خرد کردن، کوبیدن، نرم کردن
۳. سوهان زدن، صیقلی کردن
۴. زدودن
۵. جلا دادن، صیقلدادن
۶. مالیدن

ترجمه مقاله