ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ساکن کردن

۱. سکنادادن، مسکن دادن
۲. تختقاپو کردن
۳. مستقر کردن
۴. آرام کردن، فرو نشاندن، تسکین دادن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما