ترجمه مقاله

ساویس

sāvis

۱. پنبۀ زده‌شده که لای جامه بگذارند.
۲. جامه‌ای که لای آن پنبه دوخته باشند.
۳. هرچیز نفیس و گران‌مایه.

۱. ارزشمند، گرانمایه
۲. نفیس
۳. پنبهزدهشده

ترجمه مقاله