ترجمه مقاله

سام

sām[m]

دارای سَم؛ زهردار؛ زهرناک.
⟨ سام ابرص: (زیست‌شناسی) [قدیمی] جانوری شبیه چلپاسه؛ ماترنگ؛ ماتورنگ.

۱. بیماری، مرض، ناخوشی
۲. ورم، آسم
۳. سرسام، دوار
۴. خیزران
۵. سمی، زهردار، خطرناک، زهرناک ≠ بیزهر، غیرسمی
۶. آتش ≠ آب

ترجمه مقاله