ترجمه مقاله

سالیانه

sāliyāne

۱. = سالانه
۲. (اسم) [قدیمی، مجاز] جیره یا مزد یا درآمدی که در هر سال به کسی برسد.

ترجمه مقاله