ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سالک

sālek

۱. کسی که راهی در پیش گیرد و در آن راه برود؛ رونده.
۲. [قدیمی] پیرو.
۳. [قدیمی] پارسا؛ زاهد.
۴. (تصوف) کسی که با ارشاد مرشد و پیرو در راه خدا سیر کند و مراحل تهذیب نفس و مراتب سیروسلوک را بپیماید. سالکان را اهل سلوک و اهل طریقت نیز می‌گویند؛ عارف.

۱. درویش، صوفی، عارف
۲. رونده، رهرو
۳. پیرو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ