ترجمه مقاله

ساعی

sā'i

۱. سعی‌کننده؛ کوشنده؛ کوشا.
۲. [قدیمی] عامل وصول باج و خراج؛ والی؛ عامل.
۳. [قدیمی] برید؛ قاصد.
۴. (اسم، صفت) [قدیمی] سخن‌چین.

۱. تلاشگر، سختکوش، فعال، کوشا، کوشنده، مجد ≠ کاهل
۲. سخنچین، غماز

ترجمه مقاله