ترجمه مقاله

ساسم

sāsem

= نان‌خواه۲

ترجمه مقاله