ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساحر

sāher

سحرکننده؛ جادوگر؛ افسونگر.

۱. افسونگر، جادوگر، سحار
۲. کاهن، نفاث

جادوگر، افسونگره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ