ترجمه مقاله

ساحت

sāhat

۱. ناحیه.
۲. فضای خانه.
۳. [قدیمی] حیاط.
۴. [قدیمی] زمینی که سقف نداشته باشد؛ میدان.

۱. پهنه، پیشگاه، جولانگاه، محوطه، عرصه، قلمرو، گستره، میدان
۲. حیاط، صحن، فراخنا، فضا، قلمرو
۳. ناحیه
۴. مرتبه، حد، سطح
۵. درگاه، آستانه

پیشگاه، آستانه

ترجمه مقاله