ترجمه مقاله

ساتر

sāter

پوشاننده؛ پنهان‌کننده.

۱. پردهپوش، پوشاننده، پوشنده، رازپوش، سرپوش
۲. پوشش
۳. عیبپوش ≠ پردهدر، افشاگر

ترجمه مقاله