ترجمه مقاله

سابیدن

sābidan

= ساییدن: ◻︎ به ‌بالا ستاره بساید همی / تنش را زمین برگراید همی (فردوسی: ۲/۱۷۶ حاشیه).

۱. ساییدن، سودن
۲. کوبیدن، نرم کردن
۳. سوهان زدن، صیقلی کردن
۴. زدودن
۵. پاک کردن، جلا دادن، صیقل دادن، براق کردن

ترجمه مقاله