ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سابقا

sābeqan

در سابق؛ پیش از این؛ در زمان پیش؛ پیشتر.

پیشتر، پیشترها

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ