ترجمه مقاله

سابق

sābeq

١. زمان گذشته؛ پیشین؛ پیشینه.
٢. (صفت) [قدیمی] سبقت‌گیرنده؛ پیشی‌گیرنده؛ پیش‌افتاده.

پیشین

ترجمه مقاله