ترجمه مقاله

زیرخرد

zirxord

از الحان قدیمی موسیقی ایرانی.

ترجمه مقاله