ترجمه مقاله

زید

zeyd

۱. افزون شدن.
۲. افزون کردن.
۳. (اسم) نامی از نام‌های مردان.

ترجمه مقاله