ترجمه مقاله

زیت

zeyt

روغن؛ هرنوع روغن نباتی یا حیوانی که برای خوردن یا به‌ جهت مصارف دیگر به‌ کار برود.

چربی، دهن، روغن

ترجمه مقاله