ترجمه مقاله

زیارت

ziyārat

۱. بازدید کردن.
۲. دیدار کردن از شخص بزرگ.
۳. رفتن به مشاهد متبرکه.

پابوسی، تشرف، تطوف، حرم، دیدار، طواف

دیدار

ترجمه مقاله