ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیاده روی

ziyāderavi

تجاوز از حد معین؛ افراط در کاری.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ