ترجمه مقاله

زی

zi

۱. به‌طرفِ؛ به‌جانبِ؛ به‌سویِ.
۲. نزدیکِ؛ نزدِ.
۳. (اسم) حد و اندازه.

۱. پیش، سوی، نزد
۲. پوشش، کسوت، لباس، هیئت
۳. شعار

ترجمه مقاله