ترجمه مقاله

زود

zud

۱. [مقابلِ دیر] پیش از وقت.
۲. (قید) تند؛ باشتاب؛ سریع.

پگاه، سریع، سریعاً، فیالحال، گاه ≠ دیر

ترجمه مقاله