ترجمه مقاله

زه زده

zehzade

ازپادرآمده؛ از زیر بار دررفته.

ترجمه مقاله