ترجمه مقاله

زهی

ze(a)hi

کلمۀ تحسین؛ خوشا؛ به‌به؛ چه‌خوب؛ چه‌خوش؛ آفرین؛ خهی: ◻︎ زهی خجسته‌زمانی که یار بازآید / به کام غم‌زدگان غم‌گسار بازآید (حافظ: ۴۷۸).

آفرین، احسنت، اینت

ترجمه مقاله